Privacybeleid

Deze privacyverklaring stelt hoe het Liers Centrum voor Gezinszorg vzw (verder ook genoemd “Gezinszorg Lier”) zich houdt aan de regelgeving General Data Protection Regulation (verder: GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (verder: AVG).

Gezinszorg Lier verbindt zich om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is het Liers Centrum voor Gezinzorg vzw, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Berlarij 35/37, ondernemingsnummer 0410102340

Gezinszorg Lier heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, verder: DPO) aangesteld. U kan deze persoon contacteren in het kader van de uitoefening van uw wettelijke rechten of over andere vragen die U heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gezinszorg Lier.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Gezinszorg Lier voldoet aan de wetgeving inzake het woonzorgdecreet. Dit betekent dat Gezinszorg Lier voor het organiseren en uitvoeren van de dienstverlening bepaalde persoonsgegevens moet verwerken van haar (toekomstige) klanten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden en op basis van volgende verwerkingsgrond:

Doeleinden Verwerkingsgrond
Verwerken van uw aanvraag (via de website, e-mail, telefonisch) Wettelijke verplichting (woonzorgdecreet) Overeenkomst voorbereiden (opstart zorgverlening)
Informeren over onze dienstverlening Gerechtvaardigd belang
Beheer van dossiers Wettelijke verplichting (woonzorgdecreet) Overeenkomst nakomen
Het garanderen van optimale dienstverlening, in termen van zorgverlening, communicatie en facturatie. Wettelijke verplichting (woonzorgdecreet) Overeenkomst nakomen
Delen van persoonsgegevens met zorgverleners noodzakelijk voor optimale dienstverlening Wettelijke verplichting (woonzorgdecreet) Toestemming betrokkene Gedeeld beroepsgeheim

Voor de verwerking van andere persoonsgegevens dan vermeld bij de doeleinden, vragen we vooraf uw toestemming. Deze toestemming kan ten allen tijden door u worden ingetrokken. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Bovendien worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.

Uw persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Elke informatie betreffende een identificeerbare, natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element dat kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.  Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, ook op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Gezinszorg Lier erkent dit recht. De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens moeten toereikend, nauwkeurig en niet overmatig zijn. Ze moeten tevens in een vorm zijn die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.  Gezinszorg Lier voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden.

Gezinszorg Lier verwerkt enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om de gevraagde zorg- en dienstverlening te voorzien en dit met uw toestemming.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u digitaal en op papier verzamelen, opslaan en verwerken:

 • Rijksregisternummer
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, telefoonnummer, gsm, e-mail, …
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht, nationaliteit, …
 • Familiale gegevens: gezinssamenstelling, burgerlijke staat, …
 • Noodzakelijke informatie over mantelzorgers voor de dienstverlening bij de client
 • Gezondheidsgegevens: attesten, fysieke en psychische gezondheid (Bel-score), risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, …
 • Financiële gegevens: inkomensgegevens, uitkeringen, maandelijkse kosten, betalingsgegevens, …
 • Adres- en contactgegevens van professionele zorgverleners

Gezinszorg Lier geeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst- en/of zorgverlening te realiseren. Daarnaast kan uw informatie ook gebruikt worden om u te informeren over de activiteiten van Gezinszorg Lier.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en worden niet verwerkt buiten de EU.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren. Hiervoor kan u contact opnemen met Gezinszorg Lier via stijn.lieveyns@gezinszorglier.be.
 • Gezinszorg Lier treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking, zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Gezinszorg Lier treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De bron van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens komen van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt;
 • overheidsinstanties

Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (gemachtigde bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, …) of vertrouwenspersoon die hiertoe op uw verzoek, gemandateerd is.

Als dit noodzakelijk is voor de hogervermelde doelen, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan:

 • De bevoegde dienst maatschappelijk werk
 • Uw ziekenfonds
 • OCMW’s
 • Bevoegde overheidsdiensten
 • Andere thuiszorgorganisaties
 • Ziekenhuizen

Dit enkel indien dit nodig blijkt voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de thuiszorgactiviteiten en de te bekomen subsidiëring.

Uw Rechten

 • Recht op inzage: U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we van U hebben verzameld en hoe, waarom en voor hoe lang we ze verwerkt hebben.
 • Recht op verbetering: U kan altijd uw gegevens laten verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer U verhuist of een nieuw emailadres maakt.
 • Recht op wissen: U kan altijd uw gegevens laten wissen.
 • Recht op beperking van gegevensverwerking. Wanneer U een vraag tot wissen hebt ingediend kan U een beperking van de verwerking van uw gegevens vragen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om de gegevens die U aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare digitale leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

Bij de uitoefening van uw rechten moet U bij elk verzoek een bewijs van identiteit voorleggen:

 • Uw identiteitskaart, of
 • Ingeval van minderjarigen, de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), of
 • Desgevallend een vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger of bewindvoerder, diens identiteitskaart en het mandaat.

Voorafgaand aan de uitvoering van uw rechten moet een schriftelijk verzoek verstuurd worden per post (Liers Centrum voor Gezinzorg vzw, Berlarij 35/37 te 2500 Lier) of email (stijn.lieveyns@gezinszorglier.be). Gezinszorg Lier verbindt er zich toe om binnen de 30 dagen gevolg te geven aan uw verzoek.

De beschermingsmaatregelen

Gezinszorg Lier neemt de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens waarover ze beschikt te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijzigingen, beschadiging, openbaarmaking of andere onwettige handelingen.

Gezinszorg Lier bewaart en beheert uw persoonsgegevens in een beveiligde database of desgevallend bij de verwerker van de persoonsgegevens op servers in België of eventueel een ander EU land. Gezinszorg Lier heeft onder andere volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle medewerkers die namens Gezinszorg Lier van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Ze zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Aanstelling informatieveiligheidsconsulent
 • Aanstelling DPO
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij vereisen van elke partner waarmee Gezinszorg Lier samenwerkt, dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de AVG.
 • De servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Voor meer informatie over de beveiliging van de door Gezinszorg Lier verzamelde persoonsgegevens, kan U contact opnemen met de DPO.

De bewaartermijen

Gezinszorg Lier bewaart persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen (zie Woonzorgdecreet). Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Het toepassingsgebied

Er worden geen gegevens verwerkt buiten of overgedragen aan landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Uw klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u contact nemen met ons via stijn.lieveyns@gezinszorglier.be, of per brief naar Gezinszorg Lier, t.a.v. Stijn Lieveyns (DPO), Berlarij 35/37, 2500 Lier. We helpen u dan zo snel mogelijk verder. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (= GBA, vroegere Privacycommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Het eigendomsrecht van deze website

Eigenaar van www.gezinszorglier.be is het Liers Centrum voor Gezinszorg, Berlarij 35/37, 2500 Lier, ondernemingsnummer 0410102340

Het doel en gebruik van deze website

De website www.gezinszorglier.be is bedoeld om informatie te verschaffen over de diensten van Gezinszorg Lier.  Gezinszorg Lier besteedt de nodige aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@gezinszorglier.be

De cookies

De website maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

De intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Gezinszorg Lier via het contactformulier.